Copyright 2019 - Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca. Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Predpoveď počasia

Parse error in downloaded data

Zverejnenie zámeru prenájmu pozemku

Mestská časť Košice - Barca v súlade s ust. §9 ods. 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov zverejňuje zámer dať do podnájmu nehnuteľnosť: parcela registra C č. 514/6, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 100 m2,  vedený na LV 1942, k.ú.

Barca za účelom zriadenia prevádzky rýchleho občerstvenia a poskytovania gastronomických služieb na dobu cca 20 rokov pre K&T GASTRO s.r.o.

Zámer zverejnený 15.08.2018

Search

f m