Copyright 2020 - Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca. Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.
Telefónne číslo:
055/72 62 411
Doplnkové informácie:

(volať cez podateľňu, vybavuje p. Tóthová)

Search