Copyright 2020 - Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca. Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.

Prehlásenie o prístupnosti

V súčasnej dobe prebieha reštrukturalizácia oficiálnej internetovej stránky mestskej časti Košice - Barca  (www.barca.sk), ktorej výsledkom má byť, v čo najväčšej možnej miere, dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - novely 570/2009 zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu MF SR č. 312/2010 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Hlavným cieľom internetovej stránky je zabezpečiť dostupnosť informácií pre čo najväčší počet zdravých aj hendikepovaných ľudí.

Search