Copyright 2020 - Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca. Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.

Zástupca starostu

Marek Rusnák

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Na základe Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.


Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i)], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

 

Zverejnenie odmeny zástupcu starostu mestskej časti

V súlade s ustanovením § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Mestská časť Košice - Barca zverejňuje výšku odmeny, ktorá patrí Marekovi Rusnákovi za výkon funkcie zástupcu starostu mestskej časti a ktorú určil starosta mestskej časti mesačne vo výške 1/12 mesačného platu starostu mestskej časti bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny určeného podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.2.2019.

Search