Copyright 2020 - Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca. Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.

Cintorínske služby

Prízemie miestneho úradu - cintorínske služby
Vybavuje: Jana Tóthová
Tel.: 055 - 72 62 411

Mestská časť Košice – Barca, pri vedení cintorínskych služieb postupuje podľa Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2011 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko na území Mestskej časti Košice – Barca

 

Prevádzkovateľom pohrebiska je Mestská časť Košice – Barca, Abovská 32, 040 17 Košice, IČO: 0069 1003

 

  • Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorú uzatvára prevádzkovateľ pohrebiska s nájomcom hrobového miesta;,,
  • Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú; nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby;
  • Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto má osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta;
  • Prenechanie hrobového miesta na pohrebisku pre občana, ktorý nemá trvalý pobyt v mestskej časti môže schváliť len starosta mestskej časti.

 

Postup pri zabezpečovaní pohrebu a hrobového miesta:

  1. Súhlas na prenájom Domu smútku a zabezpečenie hrobového miesta vydáva Mestská časť Košice – Barca;
  2. Pohreb je možné zabezpečiť len na základe rezervácie Domu smútku a predložení listu o prehliadke mŕtveho;
  3. Zaplatiť poplatok za cintorínske služby, prenájom Domu smútku a hrobové miesto.
  4. Iné záležitosti ohľadne organizácie pohrebu vybavujú pozostalí na farskom úrade /v prípade cirkevného obradu/ alebo v pohrebnej službe /v prípade civilného obradu/.

 

Cenník cintorínskych služieb

 

 

Search