Cintorínske služby

Prízemie miestneho úradu - cintorínske služby

Vybavuje: Jana Tóthová

Tel.: 055 - 72 62 411

 

Mestská časť Košice – Barca

pri vedení cintorínskych služieb postupuje podľa

Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2011 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko

na území Mestskej časti Košice – Barca

 

Prevádzkovateľom pohrebiska je Mestská časť Košice – Barca,

Abovská 32, 040 17 Košice, IČO: 0069 1003

 

 

Postup pri zabezpečovaní pohrebu a hrobového miesta:

  1. Súhlas na prenájom Domu smútku a zabezpečenie hrobového miesta vydáva Mestská časť Košice – Barca;
  2. Pohreb je možné zabezpečiť len na základe rezervácie Domu smútku a predložení listu o prehliadke mŕtveho;
  3. Zaplatiť poplatok za cintorínske služby, prenájom Domu smútku a hrobové miesto.
  4. Iné záležitosti ohľadne organizácie pohrebu vybavujú pozostalí na farskom úrade /v prípade cirkevného obradu/ alebo v pohrebnej službe /v prípade civilného obradu/.

 

Cenník cintorínskych služieb