Copyright 2019 - Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca. Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.

Materiály na rokovanie MZ

  1. ) 18. zasadnutie MZ konané dňa           [21.02.2018]
  2.   19.zasadnutie MZ konané dňa            18.04.2018 
  3.   20. zasadnutie MZ konané dňa           20.06.2018 -1 ,  20.06.2018 - 2, 20.06.2018 - 3     
  4.   21. zasadnutie MZ konané dňa           19.9.2018-1,   19.09.2018 -2, 19.09.2018 - 3  19.9.2018 - 4
  5.    2. zasadnutie MZ konané dňa             27.02.2019
  6.    3. zasadnutie MZ konané dňa             24.04.2019
  7.    4. zasadnutie MZ konané dňa            19.06.2019 - 1, 19.06.2019 -2

Search