Copyright 2019 - Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca. Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.

Prednosta

PhDr. Mária Kmecová : Prednostka úradu Mestskej časti Košice - Barca

 

 

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, miestny úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.

Prednosta miestneho úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

Prednosta miestneho úradu sa zúčastňuje zasadnutí miestneho zastupiteľstva s hlasom poradným.

 

Search