Copyright 2020 - Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca. Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.

Rezervácia kultúrneho domu

Prízemie miestneho úradu - rezervácie kultúrneho domu

Vybavuje: Brečková Lucia

Kontakt: 055-72 62 411

Prenájom kultúrneho domu slúži širokej verejnosti na usporadúvanie rôznych akcií, ako napr. svadba, kar, rodinné oslavy, kultúrne podujatia, rôzne kurzy, semináre, školenia, stretnutie politických strán a hnutí a pod. 

 

Search