Copyright 2020 - Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca. Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.

Slovenský červený kríž

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ

A BARČIANSKA KVAPKA KRVI 

Darovanie krvi je jednou z činností Slovenského Červeného kríža. Jeho hlavnou úlohou je oslovovať a vychovávať budúcich darcov krvi, organizovať odbery krvi a oceňovať za mnohonásobné darovanie krvi.
Všetky tieto aktivity sa organizujú formou projektov a kampaní zameraných na darovanie krvi v spolupráci s Hematologicko - transfúznymi oddelaniami a Národnou transfúznou službou SR.

Do tejto aktivity sa pravidelne zapája aj Mestská časť Košice - Barca pod záštitou starostu MČ Františka Krištofa

s názvom "Barčianska kvapka"

Viac o Slovenskom Červenom kríži sa dozviete na stránke: http://www.redcross.sk/index.php 

 

Postup a pravidlá ako darovať krv nájdete na stránke SČK:

http://www.redcross.sk/co-robime/darovanie-krvi/postup-a-pravidla-ako-darovat-krv/ 

 

Vyznamenania v Mestskej časti Košice - Barca

Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice - mesto udelil vyznamenanie II. stupňa dňa 25.04.2013 na Sneme územného spolku Slovenského Červeného kríža Košice - mesto, a to:

p. Márii Balázsovej

za obetavosť, humanitu a dobrovoľnú službu v miestnom spolku Slovenského Červeného kríža pri mestskej časti Košice - Barca a

Mgr. Beáte Janečkovej

za činnosť s deťmi a mládežou na Základnej škole Abovská 36, Košice - Barca.

 

 

 

 

Search