Copyright 2019 - Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca. Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.

Starosta

František Krištof : Starosta Mestskej časti Košice - Barca

Stručný životopis:

 V miestnej samospráve pôsobím od roku 1990, ako starosta pôsobím štvrté volebné obdobie a môžem povedať, že miestna samospráva, kde som v období rokov 2006 – 2010 zastával aj funkciu poslanca mestského zastupiteľstva v Košiciach. urobila pre našu mestskú časť kus roboty.

Z pohľadu naplnenia predstáv o mojom poslaní a ďalších zámerov chcem pokračovať na čele samosprávy len ako starosta. Pokračovať chcem nielen v tom, čo sa dalo v rámci možnosti doteraz pre Barcu dosiahnuť, ale chcem  rozšíriť  zveľadenie majetku a uspokojovanie potrieb čo najširšieho počtu občanov Barce, rodín, organizácií i podnikateľských subjektov, k čomu predkladám svoj volebný program.

 Krátke predstavenie : Narodil som sa 7. 12. 1953 v Barci. Po ukončení Základnej deväťročnej školy v Barci som úspešne zmaturoval na Strednej ekonomickej škole v Košiciach. Po absolvovaní dvojročnej vojenskej prezenčnej služby som nastúpil do zamestnania vo Východoslovenských strojárňach (VSS), kde som pôsobil takmer 20 rokov. Popri zamestnaní som študoval a  v roku 1993 získal medzinárodný diplom manažéra Švajčiarskej Nadácie Transfer. Počas pôsobenia v bankovej inštitúcii som v rámci dištančného vzdelávania záverečnou prácou ukončil štyri semestre na Technickej univerzite so zameraním na financovanie a bankovníctvo. Pred nástupom do funkcie starostu som pracoval ako vedúci odboru "financie a účtovníctvo" v jednej zo spoločností VSŽ.

Som ženatý, mám dvoch už dospelých synov.

            Posledné volebné obdobie v rokoch 2010 – 2014 bolo veľmi náročné a zložité z dôvodov, že prakticky tri roky sa v médiách prezentovala problematika rušenia, či zlučovania mestských častí z úrovne mesta Košice s tým, že po prudkom zásahu do financovania mestskej časti v závere  roku 2010 sme až doteraz ostali na  úrovni príjmov roku 2007.

Môj volebný program na roky 2014 - 2018 vychádza z doterajších skúseností, poznania finančných možností a z nasledovných rámcových zámerov, ktorých realizáciu chcem zabezpečiť v spolupráci so zvolenými poslancami :

1.       postupne zabezpečiť opravy chodníkov a komunikácií, ktoré má Barca v správe alebo majetku.  Ide hlavne o opravy poškodených úsekov miestnych komunikácií a opravy chodníkov – Osloboditeľov, Barčianska, Hečkova, Tešedíkova...

2.       doriešiť problematiku vysporiadania infraštruktúry v lokalite pri VSS, v rámci možnosti mestskej časti participovať na infraštruktúre nových rozvojových lokalít Barce

3.       vykonať ďalšie úpravy vrátane vybavenie kaštieľa i jeho okolia za účelom jeho širšieho využitia a zriadenia Barčianskeho múzea so zameraním na históriu Barce a expozíciu sv. Jána Pavla II.

4.       uskutočniť ďalšie úpravy parku a skvalitnenie jeho vybavenia pre potreby najmladších, mladých i starších obyvateľov Barce, upraviť priestory, vysadiť ďalšie nové stromy, trvalé záhony,  komplex amfiteátra so sociálnym zabezpečením i opravu oplotenia parku

5.       vytvoriť tlak na mesto Košice za účelom rekonštrukcie asfaltového povrchu na uliciach, kde premáva MHD  (Barčianska, Abovská, Hečkova) v správe mesta  a riešiť rozšírenie možnosti parkovania v centrálnej zóne Barce - v okolí kostolov, miestneho úradu

6.       pokračovať v estetizácii  verejných priestorov – (Habeš, Turnianska, Abovská, Námestie ml. poľnohospodárov, Pri železničnej stanici, Svetlá, Timravy...) vysádzať kvety a  ďalšiu okrasnú zeleň

7.       zabezpečiť  technické vybavenie prevádzky pre potreby obce, a to napr. nové zariadenie pre kosbu, zametacie zariadenie, nakladač...

8.       participovať na realizácii protihlukovej steny  pri Myslavskom potoku, vrátane protipovodňovej úpravy brehov a okolia Myslavského potoka

9.       v spolupráci s mestom Košice a s firmou KOSIT rozšíriť separovaný zber a postupne zabezpečiť likvidáciu divokých skládok (Čapaš), zamedziť ich vytváraniu , realizovať cyklochodník v smere do Šebastoviec

10.   budúci rok je rokom 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci Barca. Na počesť tejto udalosti chcem pripraviť a zrealizovať dôstojné oslavy v rámci mestskej časti Košice – Barca

11.   vytvoriť klubové centrum pre mamičky s deťmi, podporovať  činnosť klubov dôchodcov, a to tak v oblasti finančnej ako aj organizačnej, zlepšiť priebežnú spoluprácu s domovom dôchodcov so zameraním na kultúrne a spoločenské podujatia

12.   podporovať okrem doterajšej športovej činnosti i aktivitu ďalších záujmových potrieb občanov, a to z hľadiska možnosti športovania, podporiť  výstavbu telocvične pri Základnej škole, vylepšiť športový areál na ulici Za školou, cyklotrasy...

13.   v súvislosti s realitou, že materská škola je začlenená do miestnej  samosprávy na úrovni mesta, aj na miestnej úrovni naďalej vytvárať podmienky na rozšírenie vybavenia a priestorov materskej škôlky, rozšíriť parkovacie priestory …..

14.   pripraviť a realizovať rekonštrukciu kultúrneho domu na Barčianskej ulici za účelom zlepšenia jeho energetických parametrov  a možnosti efektívnejšieho využitia pre spoločenské akcie občanov

15.   venovať patričnú pozornosť prezentácii Barce a šíreniu dobrého mena v rôznych oblastiach spoločenského diania, propagácii miestnych podnikateľských aktivít a ľuďom, ktorí sa na tom podieľajú.

 

To je 15 mojich volebných motivácií, ktoré chcem v priebehu tohto volebného obdobia realizovať, zlepšiť doterajšiu činnosť samosprávy a vyplniť tak rezervy, ktoré vidím určite nie iba ja. Som si vedomý, že to všetko nedokážem urobiť všetko,  hneď, okamžite ale verím, že systematicky tieto rámcové body môjho volebného programu budeme postupne uskutočňovať.

Pre vytvorenie reálneho pohľadu na moju činnosť ako starostu, pripomeniem v krátkosti aspoň niektoré úspechy, či zrealizované aktivity počas jednotlivých volebných období :

V komunálnych voľbách v decembri 2002 som bol zvolený do funkcie starostu, ktorej som sa ujal v januári 2003. Počas svojho prvého volebného obdobia v rokoch 2003 - 2006 vo funkcii starostu sa podarilo zrealizovať začatú výstavbu 30 nájomných bytov Pri železničnej stanici za zložitých podmienok až do úrovne kolaudácie, dokončenie a skolaudovanie viacúčelovej budovy so 6 nájomnými bytmi, získanie do vlastníctva odkúpením za 10 % hodnoty a následnú opravu kultúrneho domu na bežnú prevádzku pre občanov vrátane nového vybavenia, schválenie zmeny územného plánu v lokalite medzi cintorínom a hospodárskym dvorom, vrátane komunikácie Zemianska – medzi Hečkovou a ulicou Pri pošte, realizácia lokality nová Barca – komunikácie Pri vagovni, Kubíkova a Močiarna vrátane sietí a až do povrchovej úpravy, rekonštrukciu ulice Cínova, opravu verejného osvetlenia v celej mestskej časti vrátane ulice Osloboditeľov s prechodom na úsporné svietidla v rozsahu cca 60 %, realizácia výstavby tribún na ihrisku vrátane prístavby nových šatní a klubovne s príslušnou infraštruktúrou a sociálnym zázemím, získal som  nové zázemie pre technických zamestnancov, nové technické vybavenie mestskej časti z hľadiska samostatnosti v zimnej a letnej údržby verejných priestranstiev a zelene, konkrétne traktor s vlečkou, posypovač, radlica, kosačka za traktor, malý traktor s kosačkou a radlicou, technické vybavenie pre technických pracovníkov. Zabezpečenie NN prívodu pre rodinné domy pri VSS. Ďalej to bola podpora internetizácie a rekonštrukcie verejného rozhlasu vrátane novej ústredne, výstavba pamätníka Jána Pavla II., úpravy v parku, v materskej a základnej škole, získanie ihriska za školou pre potreby obce na 30 rokov, asfaltové úpravy komunikácií vrátane cintorína, vydanie monografie o Barci - "Barca - mestská časť Košíc -  história a súčasnosť" ....

V druhom volebnom období 2006 - 2010 k rozhodujúcim prínosom možno priradiť rekonštrukciu kultúrneho domu z hľadiska novej plynovej kotolne, novej kuchyne s postupným vybavením, samostatnej prevádzky lahôdok, komplexná realizácia Zemianskej ulice vr. infraštruktúry, štúdia územného plánu Barce a HSA Košice v juhovýchodnej časti Barce, získanie komplexu Zichyho kaštieľa a prevádzkovej budovy odkúpením od Košického samosprávneho kraja, ich postupná rekonštrukcia v rozsahu elektrorozvody, oprava kanalizácie, rozvodov vody, zabezpečovacie prvky a nízkonapäťové rozvody siete, telefónov, serverovňa, omietky.... Zriadenie pošty v prevádzkovej budove kaštieľa, ďalej realizácia klubových priestorov a telocvične vrátane šatní a sociálnych zariadení, premiestnenie miestneho úradu do nových upravených priestorov kaštieľa, knižnice po rekonštrukcii budovy, realizácia infraštruktúry na troch komunikáciách medzi cintorínom a hospodárskym dvorom, štúdia obnovy parku a čiastočná realizácia vrátane stáleho prívodu vody do jazierka, získanie do majetku zdravotné stredisko odkúpením, získanie do majetku Barčiansky park vrátane oplotenia, cintorín a Dom smútku s následnými nevyhnutnými opravami, realizácia viacúčelového ihriska v súčinnosti so sponzorom Igorom Sidorom vo futbalovom areáli na Medenej ulici, podpora historického farského kostola – výmena elektrických rozvodov, vymaľovanie a elektrifikácia zvonov vrátane dvoch nových, výstavba cestného svetelného prechodu cez ulicu Osloboditeľov s využitím dotácie z ministerstva dopravy, vydávanie Barčianskeho súčasníka, kalendárov .... Získanie technického vybavenia – požiarne vozidlo, osobné automobily, technické vybavenie pre civilnú ochranu. Týmto úspechom významne pomohlo moje pôsobenie vo funkcii mestského poslanca, a to hlavne v oblasti získania majetku pre mestskú časť, resp. jeho prevod zo správy do vlastníctva.

 

V roku 2010 som bol opätovne zvolený do funkcie starostu na obdobie rokov 2010 – 2014 a z tohto obdobia možno spomenúť hlavne tieto úspechy napriek tomu, že financovanie z úrovne podielových daní bolo na úrovni roku 2007. Na základe opakovaných žiadostí starostu, komunikácie s ministerstvom a organizačnej participácie bola mimo finančného zaťaženia mestskej časti rekonštruovaná štvorprúdová komunikácia Južná trieda, ulica Osloboditeľov v úseku od VSS po križovatku Valalík, spevnenie komunikácie pre novú časť cintorín – hospodársky dvor  v smere na ulicu Osloboditeľov, rekonštrukcia chodníka na ulici Medená, výmena dopravných značiek vrátane stĺpikov v celej mestskej časti, lokálne opravy ciest a chodníkov, výmena detského areálu v parku, výruby a výsadba nových stromov v parku, oprava balkónu kaštieľa, oprava schodov v kaštieli, podláh, sprevádzkovanie poschodia v kaštieli s možnosťou jeho využívania na spoločenské akcie i svadobné akty, fotografovanie...., oprava amfiteátra, rekonštrukcia murovaného oplotenia parku na ulici Abovskej, oprava domu smútku, výmena okien, dverí, rekonštrukcia verejného osvetlenia s využitím Európskych fondov v rozsahu 217 svietidiel, plus ďalšia výmena svietidiel z vlastných zdrojov, realizácia infraštruktúry medzi cintorínom a hospodárskym dvorom – výstavba kanalizácie, vody, rozvod VN a NN vrátane trafostanice a rozvodu verejného osvetlenia, výstavba nových komunikácii pre IBV – umelé kamenivo, začatie úprav na Čapaši. Ďalej to bola  realizácia spojovacej chodby v materskej škôlke, pomoc pri búraní telocvične pri ZŠ, úpravy v kultúrnom dome – kuchyňa, vybavenie inventárom, oprava sociálnych zariadení v zdravotnom stredisku, získanie technického vybavenia, vrátane vozidiel pre technickú čatu a pre rozvoz stravy. Vydávanie Barčianskeho súčasníka a kalendára s tematikou Barca sú samozrejmosťou.

 

 

Search