Copyright 2020 - Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca. Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.

Stavebná agenda

Prízemie miestneho úradu - stavebná agenda
Vybavuje: Jana Tóthová

 

Hlavným stavebným úradom pre Mestskú časť Košice - Barca je stavebný úrad Košice - Juh, Smetanova 4, Košice

 

Mestská časť Košice - Barca v oblasti stavebnej agendy zabezpečuje:

 • vydávanie záväzných stanovísk k stavbám v zmysle § 140a a § 140 b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov;
 • kontrolu dodržiavania podmienok stavebného povolenia v súlade so stavebným zákonom;
 • územný plán mestskej časti
 • prenájom plôch na reklamnú činnosť
 • prenájom pozemkov v správe mestskej časti

 

K vydaniu záväzného stanoviska k územnému konaniu je potrebné:

 1. vyplnené tlačivo
 2. list vlastníctva
 3. kópia katastrálnej mapy s vyznačením situácie
 4. jednoduchá situácia domu
 5. stanovisko susedov


K vydaniu záväzného stanoviska k stavebnému konaniu je potrebné:

 1. vyplnené tlačivo
 2. list vlastníctva
 3. kópia katastrálnej mapy s vyznačením situácie
 4. kompletná projektová dokumentácia
 5. stanovisko susedov

 

K vydaniu záväzného stanoviska k búraciemu povoleniu je potrebné:

 1. vyplnené tlačivo
 2. list vlastníctva
 3. kópia katastrálnej mapy s vyznačením situácie
 4. zdokladovať odvoz sute


O vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia je potrebné požiadať Mestskú časť Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice oddelenie výstavby a životného prostredia.

Search