Copyright 2020 - Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca. Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.

Tlačivá a poplatky

Názov tlačiva Tlačivo na stiahnutie
Čestné prehlásenie stiahnuť
Splnomocnenie stiahnuť
Splnomocnenie k zriadeniu všetkých potrebných právnych úkonov a zmeny v evidencii na Dopravnom inšpektoráte Polície SR stiahnuť
Plná moc na dedičské konanie stiahnuť
Priznanie k dani za psa stiahnuť
Návrh na zrušenie trvalého pobytu stiahnuť
Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla budove stiahnúť
Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného, orientačného čísla budove stiahnúť
Ohlásenie drobnej stavby stiahnuť
Ohlásenie stavebných úprav stiahnuť
Ohlásenie udržiavacích prác stiahnuť
   
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska stiahnuť
Ohlásenie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka stiahnúť
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu stiahnuť
Žiadosť o poskytnutie dotácie
stiahnuť
Čestné vyhlásenie k veku stavby stiahnuť
Žiadosť o potvrdenie veku stavby stiahnúť
Žiadosť o sociálnu dávku stiahnúť

Search